İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI OLARAK AÇILAN MİRAS PAYI ORANINDA TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

Esas Numarası: 2017/235

Karar Numarası: 2017/272

Karar Tarihi: 15.02.2017

İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI OLARAK AÇILAN MİRAS PAYI ORANINDA TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ Karar Düzeltmede Parasal Sınır – 2016 Yılı İçin 13.390,00-Tl Olduğu – Olayda Karar Düzeltmeye Konu Edilen Dava Değerinin 13.390,00-Tl’Lik Miktardan Az Olduğu – Karar Düzeltme İle İlgili Parasal Sınırın Altında Olan Davalara Ait Hükümlerin Onanması veya Bozulmasına İlişkin Yargıtay Kararları Hakkında Karar Düzeltme Yoluna Başvurulamayacağı

Özeti: Davacı vekilince karar düzeltme isteğinde bulunulmuş ise de dava dilekçesinde açık bir şekilde davacının miras payı oranında tapu iptali ve tescil isteğinde bulunulduğu belirtilerek, davaya konu edilen bu payın değeri 4.500,00-TL olarak açıklanmıştır. Görüldüğü üzere karar düzeltmeye konu edilen davanın değeri 13.390,00-TL’lik miktardan azdır. Bu durumda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun değişik 440/III-1. maddesindeki karar düzeltme ile ilgili parasal sınırın altında olan davalara ait hükümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin Yargıtay kararları hakkında karar düzeltme yoluna başvurulamayacağından, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin reddi gerekmektedir.

Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil ” davasından dolayı, bozma üzerine direnme yoluyla İstanbul Anadolu 8. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 27.02.2014 gün ve 2014/7 E., 2014/74 K. sayılı kararın onanmasını kapsayan ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’ndan çıkan 05.10.2016 gün ve 2014/14-1243 E., 2016/958 K. sayılı kararın, karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekili tarafından verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla; Hukuk Genel Kurulunca dilekçe, düzeltilmesi istenen karar ve dosyadaki ilgili bütün kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, inanç sözleşmesine dayalı olarak açılan miras payı oranında tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

Yerel Mahkemece davanın reddine dair verilen direnme kararı, temyiz incelemesi sonucunda Hukuk Genel Kurulu’nun 05.10.2016 günlü kararı ile yerinde bulunarak onanmasına karar verilmiş, davacı vekili tarafından karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440. maddesindeki parasal sınır, 5236 sayılı Kanunun 19. maddesi ile HUMK’a eklenen Ek-madde 4’te öngörülen yeniden değerlendirme oranları dikkate alındığında 2016 yılı için 13.390,00-TL’dir.

Somut olayda, davacı vekilince karar düzeltme isteğinde bulunulmuş ise de dava dilekçesinde açık bir şekilde davacının miras payı oranında tapu iptali ve tescil isteğinde bulunulduğu belirtilerek, davaya konu edilen bu payın değeri 4.500,00-TL olarak açıklanmıştır. Görüldüğü üzere karar düzeltmeye konu edilen davanın değeri 13.390,00-TL’lik miktardan azdır.

Bu durumda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun değişik 440/III-1. maddesindeki karar düzeltme ile ilgili parasal sınırın altında olan davalara ait hükümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin Yargıtay kararları hakkında karar düzeltme yoluna başvurulamayacağından, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin reddi gerekmektedir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, istek halinde karar düzeltme harcının yatırana geri verilmesine, 15.02.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.