Taşınmazın Usulüne Uygun Olarak Haczedildiğinin Kabulü İçin İcra Müdürlüğü’nce “Haciz Kararı” Verilmesi Yeterli Olup Tapuya Şerh Zorunlu Değildir

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2015/28857

Karar Numarası: 2015/31140

Karar Tarihi: 10.12.2015

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 02/04/2015 tarih, 2014/33581 Esas – 2015/8169 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair karar düzeltme nedenleri yerinde değil ise de;

Borçlunun diğer fesih nedenleri ile birlikte yasal süresi içinde satış istenmediğinden .. İcra Müdürlüğü’nün 2009/6791 Esas ve 2009/6789 Esas sayılı icra takip dosyalarında 02.10.2014 günü yapılan taşınmaz ihalelerinin feshi istemiyle icra mahkemesine başvurduğu; mahkemece davanın ispat edilmediği gerekçesiyle istemin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Takip tarihi itibariyle uygulanması gereken İİK’nun 106. maddesi hükmü uyarınca; ”Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden nihayet bir sene ve taşınmaz ise nihayet iki sene içinde satılmasını isteyebilir.” Aynı Kanun’un 110. maddesine göre ise; ”Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya talep geri alınıp da bu müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar.”

Hemen belirtmek gerekir ki, yukarıda değinilen maddelerde yer alan satış isteme süreleri hak düşürücü nitelikte olup; icra müdürü satış talebinin öngörülen süreler içinde yapılıp yapılmadığını re’sen gözetmelidir. Satış isteme sürelerinin geçmesine rağmen, icra müdürünün satış talebini kabul etmesi, İİK’nun emredici nitelikteki anılan maddelerine aykırı bir durum yaratır.

Öte yandan, taşınmazın usulüne uygun olarak haczedildiğinin kabulü için icra müdürlüğünce haciz kararı verilmesi yeterli olup, haczin geçerliliği ve tamamlanmış sayılması için ayrıca tapu siciline şerh verilmesi zorunlu değildir. Konuya ilişkin tasarruf yetkisi kısıtlamalarının tapu kütüğüne şerh verilebileceğini hükme bağlayan …’nun 1010. maddesi emredici nitelikte olmayıp, aynı maddenin son fıkrası uyarınca haciz şerhi verilmekle, taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir. Tapuya işlenmesi, haczin kurucu unsuru olmayıp bildirici nitelik taşır. Ne var ki 3. kişilere karşı ileri sürülebilmesi için haczin tapu siciline işlenmesi gerekmektedir.

Somut olayda, ihale konusu taşınmazların her iki icra takip dosyasından 09.07.2009 tarihinde haczine karar verildiği ve aynı tarihte haciz müzekkeresi yazıldığı, …tarafından 12297 ve 12298 yevmiye ile 20.07.2009 tarihinde haciz şerhinin verildiği 11.07.2011 tarihinde satış talebinde bulunulduğu ve satış masrafının 15.07.2011 tarihli makbuzla yatırıldığı görülmektedir. Bu durumda, 09.07.2009 olan haciz tarihinden itibaren 2 yıl olan satış isteme süresi geçmiş olduğundan ihale konusu taşınmazlar üzerindeki haciz düşmüş bulunmaktadır.

O halde, mahkemece, İİK’nun 110. maddesi gereğince, 2009/ 6791 ve 2009/6789 Esas sayılı takip dosyalarında 02.10.2014 günü ihaleleri yapılan mahcuz taşınmazlar üzerindeki haczin yasal sürede satış istenmediğinden kalktığı hususu dikkate alınarak, geçerli bir haciz olmaksızın satış kararı verilmek sureti ile yapılan ihalelerin feshine karar verilmesi gerekirken haciz kararının verildiği tarih yerine haczin tapuya şerh verildiği tarihin haciz tarihi olarak kabulü ile satış isteminin yasal süresinde yapıldığından bahisle ihalenin feshi isteminin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup mahkeme kararının bu nedenlerle bozulması gerekirken Dairemizce onandığı anlaşılmakla borçluların karar düzeltme isteminin kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Borçluların karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 02.04.2015 tarih ve 2014/33581 E. ve 2015/8169 K. sayılı onama ilâmının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 10/12/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI OLARAK AÇILAN MİRAS PAYI ORANINDA TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

Esas Numarası: 2017/235

Karar Numarası: 2017/272

Karar Tarihi: 15.02.2017

İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI OLARAK AÇILAN MİRAS PAYI ORANINDA TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ Karar Düzeltmede Parasal Sınır – 2016 Yılı İçin 13.390,00-Tl Olduğu – Olayda Karar Düzeltmeye Konu Edilen Dava Değerinin 13.390,00-Tl’Lik Miktardan Az Olduğu – Karar Düzeltme İle İlgili Parasal Sınırın Altında Olan Davalara Ait Hükümlerin Onanması veya Bozulmasına İlişkin Yargıtay Kararları Hakkında Karar Düzeltme Yoluna Başvurulamayacağı

Özeti: Davacı vekilince karar düzeltme isteğinde bulunulmuş ise de dava dilekçesinde açık bir şekilde davacının miras payı oranında tapu iptali ve tescil isteğinde bulunulduğu belirtilerek, davaya konu edilen bu payın değeri 4.500,00-TL olarak açıklanmıştır. Görüldüğü üzere karar düzeltmeye konu edilen davanın değeri 13.390,00-TL’lik miktardan azdır. Bu durumda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun değişik 440/III-1. maddesindeki karar düzeltme ile ilgili parasal sınırın altında olan davalara ait hükümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin Yargıtay kararları hakkında karar düzeltme yoluna başvurulamayacağından, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin reddi gerekmektedir.

Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil ” davasından dolayı, bozma üzerine direnme yoluyla İstanbul Anadolu 8. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 27.02.2014 gün ve 2014/7 E., 2014/74 K. sayılı kararın onanmasını kapsayan ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’ndan çıkan 05.10.2016 gün ve 2014/14-1243 E., 2016/958 K. sayılı kararın, karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekili tarafından verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla; Hukuk Genel Kurulunca dilekçe, düzeltilmesi istenen karar ve dosyadaki ilgili bütün kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, inanç sözleşmesine dayalı olarak açılan miras payı oranında tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

Yerel Mahkemece davanın reddine dair verilen direnme kararı, temyiz incelemesi sonucunda Hukuk Genel Kurulu’nun 05.10.2016 günlü kararı ile yerinde bulunarak onanmasına karar verilmiş, davacı vekili tarafından karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440. maddesindeki parasal sınır, 5236 sayılı Kanunun 19. maddesi ile HUMK’a eklenen Ek-madde 4’te öngörülen yeniden değerlendirme oranları dikkate alındığında 2016 yılı için 13.390,00-TL’dir.

Somut olayda, davacı vekilince karar düzeltme isteğinde bulunulmuş ise de dava dilekçesinde açık bir şekilde davacının miras payı oranında tapu iptali ve tescil isteğinde bulunulduğu belirtilerek, davaya konu edilen bu payın değeri 4.500,00-TL olarak açıklanmıştır. Görüldüğü üzere karar düzeltmeye konu edilen davanın değeri 13.390,00-TL’lik miktardan azdır.

Bu durumda 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun değişik 440/III-1. maddesindeki karar düzeltme ile ilgili parasal sınırın altında olan davalara ait hükümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin Yargıtay kararları hakkında karar düzeltme yoluna başvurulamayacağından, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin reddi gerekmektedir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, istek halinde karar düzeltme harcının yatırana geri verilmesine, 15.02.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.